Pre informácie volajte +420 737 887 777 všedné dni 10-17:00 (ak nezdvihnem - zavolám späť!)      Ako nakupovať?|Ochrana osobných údajov|Obchodné podmienky

V košíku ešte nič nemáte. Obľúbené peny sú ihlany a sinus. V košíku ešte nič nemáte.

Obchodné podmienky


Článok I. – Všeobecné ustanovenia

1. Účelom predmetných obchodných podmienok je hlavne špecifikovať kontraktačný proces uzatvárania jednotlivých kúpnych zmlúv a to distančným spôsobom, medzi dodávateľom (predávajúcim), t. j. jedným z prevádzkovateľov webových stránok www.akusticka-izolacia.sk , a zákazníkom (kupujúci, odberateľ), t. j. bežný návštevník webových stránok www.akusticka-izolacia.sk (ďalej len „kúpna zmluva“), špecifikovať obsah každej jednotlivej kúpnej zmluvy a tiež naplniť podmienky upravené v ustanoveniach zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“), hlavne zameraných na uzatváranie záväzkov zo zmlúv so spotrebiteľmi, uzatváranie zmlúv distančným spôsobom a záväzkov zo zmlúv uzatvorených mimo obchodných priestorov.

2. Obsah týchto obchodných podmienok je neoddeliteľnou súčasťou každej jednotlivo uzavretej kúpnej zmluvy.

3. Totožnosť prevádzkovateľa webových stránok a zároveň dodávateľa (predávajúci) nájde každý zákazník (kupujúci) v sekcii „kontakty“ webových stránok www.akusticka-izolacia.sk.

4. Jednotlivé druhy tovaru (zároveň aj popis jeho hlavných vlastností) a ich konkrétne ceny, do ktorých sú začlenené i jednotlivé dane napr. DPH, nájde každý zákazník (kupujúci) v sekcii „tovar a ceny“ webových stránok www.akusticka-izolacia.sk.

5. Zoznam tovaru – katalóg tovaru, v sekcii „tovar a ceny“ webových stránok www.akusticka-izolacia.sk predstavuje štruktúrovaný katalóg dodávaného tovaru prevádzkovateľom.

6. Spôsoby platby za tovar, náklady na dodanie sa zákazník (kupujúci) má možnosť dozvedieť v priebehu vypĺňania objednávkového formulára, t. j. spracovávanie objednávky zákazníkom, než ho zašle prevádzkovateľovi na spracovanie a prípadné potvrdenie (akceptáciu).

7. Ak je niekde v texte nižšie uvedených obchodných podmienok uvedený pojem prevádzkovateľ, dodávateľ, predávajúci, má sa tým na mysli v zmysle týchto obchodných podmienok predávajúci v zmysle ust. § 2079 a násl. OZ.

8. Ak je niekde v textu nižšie uvedených obchodných podmienok uvedený pojem zákazník, odberateľ, kupujúci má sa tým na mysli v zmysle týchto obchodných podmienok kupujúci v zmysle ust. § 2079 a násl. OZ.

9. Pre účely týchto obchodných podmienok za spotrebiteľa sa považuje každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára samostatnú kúpnu zmluvu s predávajúcim (ďalej len „spotrebiteľ“).

 

Článok II. Objednávka tovaru

1. Dodávateľ týmto prehlasuje, že nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých položiek tovaru a to hlavne s ohľadom na stav skladu. Aktuálnu dostupnosť konkrétneho tovaru bude vždy zákazníkovi dodávateľom potvrdená na základe zaslania oznámenia ohľadne prijatia jednotlivej objednávky kupujúceho alebo bude zákazníkovi predávajúcim oznámený termín pre najbližšie možný termín dodania (ďalej len „možný termín dodania“).

2. Ak nebude vyššie uvedený dodatočne oznámený možný termín dodania kupujúcemu vyhovovať, je kupujúci oprávnený okamžite zrušiť svoju samostatnú objednávku, ktorá nebola do tej doby dodávateľom akceptovaná. Zrušenie objednávky (a to doposiaľ neakceptovanej predávajúcim) v súlade s OZ a týmito obchodnými podmienkami musí zákazník oznámiť napr. prostredníctvom e-mailové správy, predávajúcemu bez zbytočného odkladu po zistení pre neho podstatnej skutočnosti. Bližšie v čl. III týchto obchodných podmienok.

3. Predávajúcim akceptovanú objednávku zákazníka už však zákazník jednostranne zrušiť nemôže, keďže okamžikom akceptácie konkrétnej objednávky predávajúcim bol uzavretý záväzkový zmluvný vzťah z právneho jednania, t. j. kúpna zmluva.

4. K spracovaniu a vytvoreniu riadnej objednávky (oferty) je kupujúci (zákazník) povinný použiť rozhranie webových stránok www.akusticka-izolacia.sk, tzv. objednávkový formulár.

5. Za účelom vytvorenia riadnej objednávky v zmysle týchto obchodných podmienok je zákazník povinný v rozhraní webových stránok www.akusticka-izolacia.sk vybrať:
a) konkrétny tovar,
b) v odpovedajúcim počte kusov,
c) riadne vyplniť objednávkový formulár,
d) určiť druh spôsobu platby za tovar (hotovo, bezhotovostne atď.),
e) určiť spôsob dodania (pošta, osobné prevzatie atď.),
a objednávku dodávateľovi odoslať prostredníctvom rozhrania webových stránok www.akusticka-izolacia.sk.

6. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu po prijatí konkrétnej objednávky zákazníka predmetnú objednávku zákazníka:
a) akceptovať a to prostredníctvom akceptačného oznámenia (napr. akceptačný e-mail, telefonát), alebo
b) zákazníkovi oznámiť zmeny zákazníkom navrhnutej objednávky k ich následnému schváleniu zákazníkom či odmietnutie, alebo
c) predmetnú objednávku zákazníka odmietnu, t. j. neakceptovať.

7. Zákazníkom odoslaná objednávka tovaru je distančným návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy (oferta) v zmysle OZ. Objednávka taktiež slúži k dočasnej rezervácii konkrétneho v objednávke uvedeného tovaru a to do okamihu akceptácie objednávky predávajúcim.

8. Pred okamihom, v ktorom bude zákazníkovi umožnené odosielanie samostatnej objednávky na zboží, bude mu automaticky vypočítaná celková cena za objednaný tovar vrátane súvisiacich poplatkov (poštovné, dane a pod.). Zákazník bude následne vyzvaný k ich odsúhlaseniu jednoduchým oznámením prostredníctvom objednávkového formulára.

9. Uskutočnením jednania– „odoslaním objednávky dodávateľovi“ zákazník čestne prehlasuje, že pozná a porozumel podmienkam a nárokom na protipožiarnu ochranu objektu (nehnuteľnosti), kde bude nimi zakúpená izolácia inštalovaná.

10. Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za následky, ktoré by boli spôsobené nesprávnym výberom akustického materiálu zákazníkom.

 

Článok III. – Zrušenie objednávky

1. Zákazník i dodávateľ sú oprávnení bez udania dôvodu zrušiť objednávku (ofertu) zákazníka až do okamihu potvrdenia objednávky (akceptácie oferty) dodávateľom.

2. Predávajúci je taktiež oprávnený zmeniť obsah zákazníkom predloženej objednávky a takto pozmenenú ponuku/objednávku zákazníkovi individuálne sprostredkovať za účelom jej akceptácie zákazníkom.

3. Pokiaľ zruší objednávku predávajúci, spravidla uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť (akceptovať).

4. Po okamihu distančného uzavretia konkrétnej kúpnej zmluvy, t. j. po akceptácii oferty predávajúcim, je možné konkrétnu kúpnu zmluvu ukončiť:
a) dohodou dodávateľa a zákazníka, a to za podmienok, ktoré si vzájomne v tejto dohode spoločne zjednajú, alebo
b) odstúpením od zmluvy v súlade s ustanoveniami týchto obchodných podmienok a konkrétnych ustanovení OZ.

 

Článok IV. Zaslanie tovaru

1. Pre vyexpedovanie zákazníkom v objednávke uvedeného konkrétneho tovaru prostredníctvom poštovného doručovateľa alebo iného obdobnej služby, musí byť predmetná objednávka zákazníka dokázateľne dodávateľom prijatá a zákazníkovi potvrdená napr. oznámením prostredníctvom e-mailové správy.

2. Záväzné potvrdenie zákazníkovej objednávky dodávateľom (tzv. akceptácia objednávky) nie je „automaticky generované elektronické potvrdenie o prijatí objednávky do systému dodávateľa“, ale jedná sa o individuálnu e-mailovú alebo inú správu predávajúceho adresovanú kupujúcemu, v ktorej obsahu bude špecifikovaná konkrétna objednávka a táto bude predávajúcim prostredníctvom jeho prejavu vôle individuálne akceptovaná.

3. „Automaticky generované elektronické potvrdenie o prijatí objednávky do systému dodávateľa“ je len elektronicky zaslané potvrdenie označené ako "konečné potvrdenie objednávky'" či telefonické potvrdenie objednávky dodávateľom, kedy si dodávateľ a zákazník potvrdí obsah objednávky, hlavne druh zboží, počet kusov, cenu za tovar a prepravu, a spôsob a termín doručenia.

4. Okamihom potvrdenia objednávky predstavuje dodávateľovu akceptáciu konkrétnej objednávky zákazníka, t. j. týmto okamihom je uzavretá predmetná kúpna zmluva.

5. Náklady spojené s odovzdaním veci v mieste plnenia a zároveň náklady spojené s prevzatím veci nesie kupujúci.

6. Konkrétny tovar bude predávajúcim zaslaný na dodacie miesto a prostredníctvom zákazníkom zvoleného poštovného doručovateľa alebo inej obdobnej služby v súlade so zákazníkovou objednávkou.

7. Pri odoslaní nastanú účinky odovzdania tovaru kupujúcemu jeho odovzdaním dopravcovi, ak predávajúci označí tovar zjavne a dostatočne ako zásielku pre kupujúceho.

 

Článok V. - Dodacia lehota

1. Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa dodaný v čo najkratšej dobe poštou alebo iným prepravcom, obvykle do 1 - 5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. V prípade objemnejších objednávok je lehota dodania spravidla dlhšia, zákazník je však o prípadnom predĺžení dodacej lehoty včas informovaný.

2. Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú zákazník stanovil v objednávke.

Článok VI. - Spôsob dopravy

1. Dopravu na určenú adresu zaisťuje dodávateľ, a to na území celej Českej republiky i Slovenskej republiky. Náklady na dopravu tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu úhrady (dobierkou/vopred na účet) a podľa objemu objednávky, viac v kapitole Ceny dopravy. Konkrétny spôsob platby si zvolí zákazník sám, v dialógovom okne pri nákupe.

2. Zásielka so zbožím obsahuje vždy doklad. Inštalácie tovaru ani montáž nie sú súčasťou kúpnej zmluvy. Tipy a rady na montáž tovaru nájdete na stránkach www.akusticka-izolacia.sk v poradenskej sekcii FAQ.

Článok VII. - Ceny doručenia pre ČR

1. Cenu objednaného tovaru si môže zákazník overiť u sekcie jednotlivých položiek tovaru. Ceny za dopravu a ďalších poplatkov môže overiť v kapitole Ceny dopravy.

2. Dodávateľom predložené ceny tovaru sú platné k okamihu odoslania objednávky dodávateľovi.

3. Nižšie sú špecifikované jednotlivé kritéria pre určenie ceny tovaru:

Typ izolácie Príklady cien dopravy k Vám za dané množstvo
profil vlnky 2,5cm 1 – 20m2 21 – 40m2 41 - 60 m2
10,9 EUR 18,6 EUR 23 EUR
profil SÍNUS 3cm 1 – 12 panelov 13 – 24 panelov 25 – 36 panelov
10,9 EUR 18,6 EUR 23 EUR
profil IHLANY 7cm 1 - 10 m2 11 - 20 m2 21 - 30 m2
10,9 EUR 18,6 EUR 23 EUR
profil Vlnky 4,5cm 1 - 12 m2 13 - 24 m2 25 – 36 m2
10,9 EUR 18,6 EUR 23 EUR
Panely basotect 1 - 3 4 - 6 7 - 10
10,9 EUR 18,6 EUR 23 EUR
Panely 7 a 9cm 1 - 3 4 - 6 6 - 12
10,9 EUR 18,6 EUR 23 EUR
Chocolate 1 - 6 7 - 12 13 - 24
10,9 EUR 18,6 EUR 23 EUR
Cutter 1 - 6 7 - 12 13 - 24
10,9 EUR 18,6 EUR 23 EUR
Bass trap 1 - 4 5 - 8 9 - 16
10,9 EUR 18,6 EUR 23 EUR
V profil 1 - 10 11 - 20 21 - 30
10,9 EUR 18,6 EUR 23 EUR

 

Ceny dopravy pre lisované akustické dosky:

4. V prípade dobierky sa ku konečnej čiastke dopravy účtuje poplatok 40 Kč.

5. Ceny pre SK sa líšia od cien prepravy pre CZ trh. Po uskutočnení objednávky Vám bude poštovné osobne dopočítané.

6. Zákazník je povinný prehliadnuť si doručený tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je zákazník povinný spísať za prítomnosti dopravcu „záznam o poškodení zásielky“ a nechať si túto skutočnosť potvrdiť konkrétnym dopravcom.

7. Na základe vyhotoveného zhora špecifikovaného záznamu bude zákazníkovi poskytnutá primeraná zľava na jeho zakúpený tovar alebo dodaný nový výrobok.

8. Zákazník má tiež právo od kúpnej zmluvy odstúpiť v súlade s čl. XI týchto obchodných podmienok.

9. Podpísaním prepravného listu dopravcovi zákazník súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že dorazilo mechanicky nepoškodené a bez akýchkoľvek zjavných a viditeľných chýb. Ďalšia komunikácia medzi dodávateľom a zákazníkom je uskutočňovaná elektronickou poštou, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

 

Článok VIII. - Akcie a zľavy

1. Množstevné zľavy - U každého tovaru je uvedená základná cena vrátane DPH za meter štvorcový, príp. za panel. Pod základnou cenou je vždy uvedená ešte cena nižšia, ktorá platí pri odbere daného množstva tovaru. Aká konkrétna množstevná cena platí u akého odberu, je uvedené vždy individuálne u každého tovaru, pod základnou cenou.

 

Článok IX. - Uplatnenie chybného tovaru

1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými obecne záväznými predpismi (hlavne ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka).

2. Predávajúci odpovedá spotrebiteľovi, že vec pri prevzatí je bezchybné. Hlavne predávajúci odpovedá spotrebiteľovi, že v dobe, kedy spotrebiteľ vec prevzal:
a. má vec vlastnosti, ktoré si strany zjednali, a ak chýba zjednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal, alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi poskytovanej,
b. sa vec hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu obvykle používa,
c. vec odpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutého vzorku alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorku alebo predlohy,
d. je vec v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
e. vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

3. Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže spotrebiteľ požadovať i dodanie novej veci bez chýb, pokiaľ to nie je  vzhľadom k povahe chyby neprimerané, ale pokiaľ sa chyba týka iba súčasti veci, môže spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe chyby neúmerné, hlavne ak sa dá chyba odstrániť bez zbytočného odkladu, má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie chyby. Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má spotrebiteľ i v prípade odstrániteľnej chyby, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb. V takom prípade má spotrebiteľ i právo od zmluvy odstúpiť.

4. Ak neodstúpi spotrebiteľ od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez chýb, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu i v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez chýb, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako i v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranej dobe alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné problémy.

5. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má chybu, alebo pokiaľ kupujúci chybu sám spôsobil.

6. Spotrebiteľ/zákazník je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia. Ak sa prejaví chyba v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

7. Reklamáciu, t. j. práva z chýb, sa nedá uplatniť pri mechanickom poškodení spotrebiteľom. Ako napr. použitie nevhodných materiálov na pripevnenie izolácií, nevhodné zachádzanie a pod.

8. Pokiaľ chce zákazník reklamovať tovar kúpený u dodávateľa, uprednostňuje dodávateľ činiť toto prostredníctvom elektronickej pošty.

9. Dodávateľ posúdi oprávnenosť reklamácie chyby na tovar a po predmetnom posúdení vyrozumie zákazníka telefonicky či emailom o spôsobe vybavení reklamácie. Lehota pre vybavenie reklamácie je podľa zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, maximálne tridsaťdňová (30), t. j. reklamácia vrátane odstránenia chyby musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa Kupujúcemu priznávajú rovnakú práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

10. Beh lehoty pre vybavenie reklamácie je pozastavený v prípade, že predávajúci nedostal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod.). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.

11. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornom zachádzaní s ním, t. j. hlavne pri používaní tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru.

12. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy či poskytnutia zľavy z kúpnej ceny je príslušná platba vrátená Kupujúcemu prevodom na bankový účet alebo vrátená v hotovosti na pokladni v sídle predávajúceho.

 

Článok X. - Zodpovednosť za škody

1. Dodávateľ nie je zodpovedný za nesprávny úsudok zákazníka pri výbere akustického materiálu.

2. Zákazník má vždy možnosť nechať si od dodávateľa nezáväzne poradiť, odporučiť a nechať si odpovedať na prípadné otázky zákazníka.

3. Zákazník má tiež možnosť (po predchádzajúcej dohode s dodávateľom) nechať si zaslať vzorky tovaru, pre lepšie zoznámenie s materiálom. Za prípadné škody vzniknuté zákazníkom na zdraví, či majetku neberie dodávateľ žiadnu zodpovednosť. K svetlám, zásuvkám a elektroinštaláciám odporúčame inštaláciu samozhášavých izolácií.

4. Pre objekty s prísnejšími protipožiarnymi podmienkami, hlavne vo verejných priestoroch, odporúčame konzultáciu našich akustických izolácií s hlavným projektantom, alebo inou spôsobilou osobou s náležitými odbornými znalosťami o protipožiarnej ochrane daného objektu.

 

Článok XI. - Odstúpenie od zmluvy

1. Zákazník je oprávnený od kúpnej zmluvy písomne odstúpiť a to len v prípade, že dodávateľ nesplní dohodnuté podmienky dodania objednaného tovaru podľa znenia konkrétnej kúpnej zmluvy. Zákazník je v súlade s vyššie uvedeným povinný zaslať svoje písomné odstúpenie od zmluvy predávajúcemu bez zbytočného odkladu po zistení konkrétnej skutočnosti, t. j. že dodávateľ nesplnil dohodnuté podmienky dodania objednaného tovaru.

2. Ak je zákazník spotrebiteľom (čl. I odst. 9 týchto obchodných podmienok) má v súlade s ust. § 1829 OZ právo od zmluvy odstúpiť a to do 14 dní a to odo dňa prevzatia konkrétneho tovaru.

3. V prípade, že si zákazník/spotrebiteľ chce odstúpiť od zmluvy v lehote, je povinný kontaktovať predávajúceho a to písomne prostredníctvom formulára pre odstúpenie od zmluvy (dostupný tu ).

4. V prípade, že kupujúci podľa predchádzajúcich odstavcov odstúpi od zmluvy, vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho (okrem čiastky predstavujúcej dodatočné náklady na dodanie tovaru vzniknuté v dôsledku kupujúcim zvoleného spôsobu dodania tovaru, ktorý je iný než najlacnejší spôsob štandardného dodania tovaru ponúkaný predávajúcim) do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal, pokiaľ kupujúci neurčí inak.

5. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim (peniaze) pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady.

6. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo dokáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

7. Pokiaľ je vrátený tovar poškodený len čiastočne, môže predávajúci uplatniť na zákazníkovi/spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu dokázať. Predávajúci zákazníkovi/spotrebiteľovi v takom prípade vracia len takto zníženú kúpnu cenu. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru.

8. Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy je rozhodujúce, kedy je odstúpenie od zmluvy odoslané. Lehota pre odstúpenie sa tak považuje za zachovanú, pokiaľ spotrebiteľ/zákazník v jej priebehu odošle podnikateľovi oznámenie, že od zmluvy odstupuje.

9. Zákazník je predávajúcim poučený v súlade s ust. § 1820 odst. 1 písm. f) OZ prostredníctvom vzorového poučenia, ktoré predávajúci priložil k akceptácii zákazníkovej objednávky.

Dodávateľ je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť:
a. do okamihu odoslania tovaru zákazníkovi, a to len v prípade nedostupnosti tovar alebo výraznej zmeny ceny tovaru, alebo
b. neuhradenia zjednanej kúpnej ceny zákazníkom a to riadne a včas.

Pred odstúpením je ale dodávateľ vždy povinný kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe.

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od počiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky prijaté plnenia.

Vrátený tovar je pri vrátení zákazník povinný dobre zabaliť, aby nedošlo k jeho poškodeniu behom prepravy.

V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom než neporušenom stave, je zákazník povinný nahradiť hlavne náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovar. Úhrada týchto nákladov a škody prebehne tým, že kúpna cena, ktorá je dodávateľom v prípade odstúpenia vrátená, je o tieto náklady a škodu odpovedajúcim spôsobom znížená. O tomto započítaní na kúpnu cenu objednaného tovaru je dodávateľ vždy povinný zákazníka oboznámiť prostredníctvom e-mailovej správy.

 

Článok XII. - Ochrana osobných údajov spotrebiteľa (databáza)

1. Dodávateľ je oprávnený a zákazník mu k tomu uzavretím kúpnej zmluvy (alebo registráciou zákazníka) dáva výslovne súhlas, že zákazníkovi bude na webu zobrazovaná reklama a že zákazníkovi môže zasielať reklamné a informačné e-mailové správy súvisiace s činnosťou dodávateľa.

2. Dodávateľ prehlasuje, že všetky osobné údaje zákazníka sú dôverné a budú použité k uskutočneniu plnení kúpnych zmlúv uzavretých so zákazníkom, marketingovým akciám dodávateľa (i tých vykonávaných so zmluvnými partnermi dodávateľa) a šíreniu obchodných oznámení, a prípadne môžu byť i inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., hlavne i v situácii súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa zákazníka (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania) či špeciálnych marketingových akcií.

3. Správcom osobných údajov zákazníka v databáze osobných údajov zákazníkov je dodávateľ.

4. Dodávateľ postupuje tak, aby zákazník neutrpel ujmu na svojich právach, hlavne na práve na zachovaní ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov.

5. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne zákazníkom dodávateľovi za účelom splnenia kúpnej zmluvy, marketingových akcií a sírenia obchodných oznámení dodávateľa, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, hlavne so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.

6. Zákazník súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s kúpnou zmluvou na webu a to na elektronickú adresu zákazníka.

7. Dodávateľ je oprávnený a zákazník mu k tomu uzavretím kúpnej zmluvy (alebo registráciou zákazníka) dal výslovne súhlas ku zhromažďovaniu a spracovávaniu osobných údajov v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom, alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, využitie pre marketingové účely dodávateľa (hlavne na zasielanie obchodných oznámení a to i prostredníctvom tretích strán, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na fryc@akustickapena.cz alebo túto skutočnosť oznámi dodávateľovi telefonicky.

8. Podmienky spracovania osobných údajov a špecifikácie konkrétnych osobných údajov, s ktorým spracovávaním zákazník týmto vyslovuje súhlas, sú:

a. meno (prípadne meno spoločnosti, IČ a kontaktnú osobu), podpis, adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny a e-mailový kontakt. Ďalej dodávateľ eviduje zákazníkove obchodné  transakcie u dodávateľa.

b. účelom evidencie predmetných osobných údajov je realizácia kúpnej zmluvy.

9. Dodávateľ je oprávnený a zákazník mu k tomu uzavretím kúpnej zmluvy (registráciou užívateľa) dal výslovne súhlas k spracovávaniu tzv. „cookies“ tak, aby uľahčila poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, v súlade s ustanovením Smernice 2002/58/ES o účele „cookies“ či podobných nástrojov a dodávateľ zaisťuje, aby zákazníkovi boli známe informácie, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používa. Zákazníci majú možnosť odmietnuť, aby „cookies“ alebo podobné nástroje boli ukladané do ich koncových zariadení, napr. tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania. Podmienky spracovania „cookies“ a špecifikácie konkrétnych „cookies“ údajov, s ktorými spracovávaním zákazník týmto vyslovuje súhlas, sú:
a. možnosť remarketingu na Facebooku, Google Adwords a Sklik
b. v rozsahu max. 180 dní od zapísania "cookies"
c. za účelom – uzatvárania budúcich kúpnych zmlúv.

10. Vznikom registračného profilu zákazníka a/alebo uzavretím kúpnej zmluvy dáva zákazník a potenciálny zákazník dodávateľovi súhlas, aby mohol získavať a archivovať (v dobe 5 rokov) informácie z PC slúžiace k vstupu na web, registrácii na web, využitiu služieb webu, t. j. hlavne „cookies“ a im obdobné IT informácie a technológie (ďalej len „informácie z PC“), e-mailové správy od zákazníka pre dodávateľa. Zhora uvedené informácie z PC slúžia dodávateľovi len k sledovaniu a analýze trendov a vzorcov chovania zákazníka.

11. Zákazník má právo prístupu k svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

12. Dodávateľ si z dôvodu predchádzania trestnej činnosti a minimalizácie škôd vyhradzuje právo odmietnuť registráciu profilu zákazníka vytváranú zákazníkom z blokovanej IP adresy, v prípade že je táto IP adresa na tzv. blackliste - https://whois.smartweb.cz/blacklist/kontrola/.

13. Prístup dodávateľa, jeho vedúcich zamestnancov jeho zamestnancov, spolupracujúcich osôb (SZČO) a iných obdobných subjektov k osobným údajom a ďalším údajom zákazníka je značne obmedzený  a všetky zhora uvedené subjekty sú viazané povinnosťou mlčanlivosti a to v štandardnom rozsahu.

 

Článok XIII. - Mimosúdneho vybavovania sťažností spotrebiteľov

1. V súlade so zákonom č. 634/2012 Zb., o ochrane spotrebiteľov, v znení neskorších predpisov, môže na postup predávajúceho, vybavovanie reklamácie a uplatňovanie chýb podať zákazník sťažnosť k Českej obchodnej inšpekcii, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, http://www.coi.cz/cz/o-coi/kontakty-inspektoraty/

2. V prípade sporu vyplývajúceho z uzavretej kúpnej zmluvy medzi zákazníkom (spotrebiteľom podľa ust. § 419 zákona č. 89/2012 Zb.) a dodávateľom, ktorý sa nepodarilo medzi zmluvnými stranami urovnať priamo, poskytne dodávateľ zákazníkovi (spotrebiteľovi) informácie uvedené v čl. XIII odst. 3 týchto obchodných podmienok v listinnej podobe alebo na inom trvalom nosiči dát.

3. Dodávateľ týmto zákazníka v súlade s ust. § 1820 odst. 1 písm. j. zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov a ust. § 14 zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, informuje, že v prípade, že medzi zákazníkom a dodávateľom vznikne spor v súvislosti s uzavretou kúpnou zmluvou, správami a povinnosťami zákazníka alebo dodávateľa vyplývajúcich z uzavretej kúpnej zmluvy, je zákazník (za predpokladu, že spĺňa definičné znaky „spotrebiteľa“ podľa ust. § 419 zákona č. 89/2012 Zb., dá sa ho teda považovať za spotrebiteľa) oprávnený zahájiť spor u subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, konkrétne u Českej obchodnej inšpekcie. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov sa zahajuje na návrh zákazníka (spotrebiteľa), ktorý musí spĺňať náležitosti špecifikované v ust. § 20n zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, ktoré je zároveň nutné adresovať Českej obchodnej inšpekcii. Predmetný návrh na zahájenie mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov je zákazník (spotrebiteľ) oprávnený Českej obchodnej inšpekcii zaslať i prostredníctvom on-line formulára, ktorý je dostupný na nižšie uvedenom hypertextovom odkaze: https://adr.coi.cz/cs.

 

Článok XIV. - Záverečné ustanovenie

1. Predmetné obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi dodávateľom a zákazníkom prostredníctvom rozhrania webových stránok www.akusticka-izolacia.sk.

2. Tieto obchodné podmienky vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 1.4.2016, pričom sú k dispozícii v sídle dodávateľa alebo elektronicky na www.akusticka-izolacia.sk.

3. Dodávateľ si je oprávnený v primeranom rozsahu (znení obsahu kúpnej zmluvy) tieto obchodné podmienky zmeniť. Zmeny obchodných podmienok môže dodávateľ navrhovať predovšetkým v náväznosti na zmeny právnych predpisov, v záujme zlepšenia kvality poskytovaných služieb – predaj tovaru, a na dodávateľovi obchodní ciele. Ak zmení dodávateľ obsah týchto obchodných podmienok (hlavne po okamžiku registrácie zákazníka alebo uzavretie kúpnej zmluvy), je dodávateľ povinný tieto zmeny zverejniť na webu a zákazníka o tom bez zbytočného odkladu prostredníctvom e-mailovej správy oboznámiť so žiadosťou o ich výslovné odsúhlasenie. Ak sa nebude zákazník zhora uvedenými potenciálnymi zmenami obchodných podmienok súhlasiť, je jediným spôsobom, jak tento svoj nesúhlas vyjadriť, požiadať dodávateľa o zrušenie svojho registračného profilu. Ak požiada zákazník dodávateľov o zrušenie jeho registračného profilu, bude jeho registračný profil zrušený po 15 dňoch, začínajúc podaním žiadosti o zrušenie registračného profilu. Ak nepožiada zákazník najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia e-mailovej správy dodávateľa ohľadne zmien obchodných podmienok o zrušenie svojho registračného profilu, považuje sa predmetné jednanie zákazníka ako konkludentný súhlas zákazníka s vykonanými zmenami týchto obchodných podmienok.

4. Znenie (obsah) konkrétnej (platnej, účinnej, uzavretej) kúpnej zmluvy uzavretej s kupujúcim predávajúci eviduje a ukladá v elektronickej podobe vo svojom elektronickom archíve po dobu 5 rokov.

5. V súlade s ust. § 1765 odst. 2 OZ preberá na seba zákazník nebezpečie zmeny okolností.

6. V  súlade s ust. § 1794 odst. 2 OZ sa zákazník výslovne vzdáva práva požiadať o zrušenie kúpnej zmluvy a navrátenie všetkého do pôvodného stavu, ak je plnenie jednej zo strán zmluvy v hrubom nepomere k tomu, čo poskytla druhá strana, t. j. vzdáva sa práva podľa ust. § 1793 OZ.

7. Kúpnu zmluvu v súlade s týmito obchodnými podmienkami a prostredníctvom rozhrania webových stránok www.akusticka-izolacia.sk sa dá uzavrieť v českom a slovenskom jazyku.

8. Zistenie, overenie a oprava dát zadaných zákazníkom do objednávkového formulára sa dá zmeniť prostredníctvom úpravy registrácie zákazníka alebo konkrétneho objednávkového formulára.

9. Predávajúci je viazaný všetkými platnými a účinnými zákonnými predpismi, tykajúcich sa hlavne ochrany práv spotrebiteľa.

10. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

Potrebujete radu?

Stiahnite si našu príručku ZADARMO.

Rád Vám poradím osobne:
Alexandr Fryč
fryc@akusticka-pena.cz
+420 737 887 777


Všedné dni 10-17:00.
Ak nezdvihnem,
zavolám späť.

Zavoláme Vám späť ZADARMO

Potrebujete osobne poradiť s odberom?
Nechajte nám na seba kontakt a my sa Vám ozveme.

Ako vyriešiť akustiku môjho priestoru?

Zadajte nižšie svoje meno a e-mail, získate možnú inšpiráciu zo sveta akustických pien a ako DARČEK vám pošleme príručku "Ako vyriešiť akustiku môjho priestoru?". Vaše osobné údaje (meno, e-mailová adresa) sú u nás v bezpečí a budeme ich na základe vášho súhlasu spracovávať podľa zásad ochrany osobných údajov ,ktoré vychádzajú z českej a európskej legislatívy.

Stlačením tlačidla ODOSLAŤ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním potrebným pre zaslanie
elektronické príručky a ďalších newsletterov od nás, ktoré sa budú týkať súvisiaceho
téme. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na tlačidlo ODHLÁSIŤ v každom
zaslanom e-mailu.

Ako vyriešiť akustiku môjho priestoru?

K 15.6. ebook dostalo už 4839 ľudí.

Váš tovar bol pridaný do košíka


Práve ste pridali:

V košíku máte teraz tovar za celkom 0.00 € s DPH .

Prejsť do košíka  
Ako vyriešiť akustiku môjho priestoru? Ako vyriešiť akustiku môjho priestoru?

Potrebujete radu?

Rád Vám poradím osobne:
Alexandr Fryč

+420 737 887 777

Všedné dni 10-17:00.
Ak nezdvihnem,
zavolám späť.